عارفان الهی نه متعلق به عصر خود بوده اند و نه متعلق به عصر ما می باشند.بلکه شاید در اثر تکامل معنوی جوامع بشری،انسانیت عصری را بوجود آورد که عصر آنان باشد،زیرا سخن آنان نتیجه کار و حال است،نه ثمره حفظ و قال،واز اسرار است نه از تکرار....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب...