کتاب «پیدایش» همانگونه که از اسمش پیداست، از پیدایش عالم هستی سخن می گوید.

در این کتاب می خوانیم که چگونه خدا دنیا را می آفریند،  چگونه انسان را خلق می کند و او را در محیطی کامل و زیبا قرار می دهد، چگونه گناه وارد جهان می شود و سرانجام چگونه خدا برای نجات انسان گناهکار چاره ای می اندیشد....

 

 genesis.pdf


کتاب «خروج» درباره خروج بنی اسرائیل از مصر است. موسی توسط خدا به رهبری بنی اسرائیل تعیین می شود تا آنان را به سرزمین موعود، یعنی کنعان، هدایت کند.

دوازده فصل اول کتاب از وضعیت اسفناک بنی اسرائیل که در مصر بَرده بودند، سخن می گوید. خدا بر مصریان بلایایی می فرستد تا فرعون، پادشاه مصر را مجبور کند که به بنی اسرائیل اجازه خروج دهد.

 

پس از خروج از مصر، به دلیل نااطاعتی از خداوند، بنی اسرائیل به مدت چهل سال در بیابان های بین مصر و کنعان سرگردان می شود. «ده فرمان» خداوند در این هنگام توسط موسی به قوم اسرائیل می دهد...

02_exodus.pdf